Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 3, 2013
Image Size
317 KB
Resolution
1181×1748
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
246
Favourites
23 (who?)
Comments
40
×
Event Winter by DarkGirl1999 Event Winter by DarkGirl1999
:iconmingdnw2plz: Phang đại trước, tấm đồng phục-4 người tính sau :iconmingplz:
Con chuột đơ rồi :iconmingplz:
Đừng hỏi vì sao nó hổ lốn thế? :iconmingteatimeplz:
Vì sao đồng phục xấu thế :iconmingteatimeplz:
Vì sao cái hình chìm thế :iconmingteatimeplz:

Là vì
:iconhecryplz:.....................:iconheshipthemsohardplz:
Tài năng có hạn, khốn nạn dư thừa

~~~
Như đã nói, sẽ vẽ group sau :iconmingteatimeplz: Em không xin phép trước nhé, có gì đừng chửi em nếu nó quá xá tệ
Add a Comment:
 
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Artist
90đ chói lóa
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Digital Artist
((Lần nào cũng 90 :iconheshipthemsohardplz: ))
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Artist
:iconmingplz: gần rồi mà
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Digital Artist
:iconmingcryplz: Ứ chịu 
Reply
:iconaruchan141:
aruchan141 Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Artist
:3 chịu
Reply
:iconprettyangel93:
prettyangel93 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student Artist
Beautiful! I love the colors :heart:
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student Digital Artist
Thank you
Reply
:iconyumei236:
Yumei236 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student
lonh lanh :iconuu-plz:
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Dec 5, 2013  Student Digital Artist
:iconminkipleasegoonplz: Thank em so much
Reply
:icontanoshiibaka96:
TanoshiiBaka96 Featured By Owner Dec 4, 2013  Student General Artist
Ôi lấp lánh xinh quá nhé~~
Reply
Add a Comment: